Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, pretože chceme, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach martinaharazinova.com, talentcheeleaderka.com, talentcheerleader.com sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Čo sú osobné údaje

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo inline identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké údaje uchovávame

Počas vašej návštevy našich stránok zaznamenávame IP adresu, ktorú vám pridelil váš poskytovateľ internetu, z akých stránok ste navštívili našu stránku, ako dlho ste na našej stránke, ktoré konkrétne podstránky si prezeráte a pod. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, keďže ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

Cookies

Používame cookies k tomu, aby sme zistili preferencie návštevníkov web stránok a vedeli na základe toho prispôsobiť našu ponuku na mieru konkrétnemu návštevníkovi. Cookies sa môžu používať k tomu, aby sme zistili, či už ste naše stránky z vášho počítača niekedy navštívili. Cookies sú textové súbory, ktoré uloží váš prehliadač na váš disk v počítači. Ak si neprajete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide tiež o váš osobný údaj. Na základe vašich preferencií zistených cez cookies, webové logy a IP adresu si vás delíme do záujmových skupín. Pre vás to znamená, že vám prídu emaily s obdobným obsahom, o ktorý ste už prejavili záujem. Proti tomuto profilovaniu môžete podať námietku na email marketing@martinaharazinova.com a v lehote max. 1 mesiaca od ddoručenia námietky sa s ňou vysporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty. Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

Ďalšie osobné údaje

Vaše osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našich stránkach: registračné formuláre, objednávkové formuláre, video zdarma, prístup do webinára a pod. Najčastejšie uchovávame tieto osobné údaje: emailová adresa, meno, adresa. Vaše osobné údaje sú používané na bližšie konkretizované účely v týchto zásadách, a to len v nevyhnutom rozsahu.

Čo to je spracovávanie osobných údajov

Pod právnickým pojmom spracovávanie osobných údajov je potrebné rozumieť spracovateľskú operáciu alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmenu, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automaizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Na aké účely tieto informácie o vás používame

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je obchodná spoločnosť EMMA International s.r.o., Muškátova 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovensko, obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddieli Sro, vo vložke číslo 13537/S. K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných webových stránkach: martinaharazinova.com, talentcheeleaderka.com, talentcheerleader.com.

Na schránkach fungujú predajné mechanizmy produktov. Objednávkový formulár na online kurzy obsahuje:
    a) Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (fyzická osoba), obchodné meno, miesto podnikania, IČO,
        IČ DPH, DIČ (podnikateľ) – na faktúru pre vás a súvisiace doklady – právnym základom je plnenie            zákonných povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z daňových zákonov, z predpisov               
        o účtovníctve, z Občianskeho zákonníka a ďalších osobitných právnych predpisov.
    b) Meno, priezvisko, adesa trvalého pobytu – na účel starostlivosti o zákazníka doručovanie bonusov 
        a darčekov v tlačenej a fyzickej podobe pre platiaceho zákazníka.
    c) Email – komunikácia so zákazníkom o o vybavení objednávky, doručenie objednávky, aktualizácia
        ifnormácií a nového obsahu v online kurze, doručenie dodatočných informácií.
    d) Email – doručovanie marketingových informácií, na čom má prevádzkovateľ oprávnený záujem,
        keďže zasielané informácie sa týkajú obdobných produktov, aké už boli platiacemu zákazníkovi
        dodané.
    e) Mobilné číslo – za účelom kontaktovania zákazníka v prípade VIP produktov ako je konzultácia,
        osobné stretnutie.
    f) Platobné údaje – technické zabezpečenie platby.
    g) Email – na účel vstupu do webinára po zadaní emailu.

Vaše komentáre

Ak komentujete na našej webovej stránke, stlačením tlačidla pridať komentár súhlasíte so zverejnením vami uvedených osobných údajov v komentári (meno, priezvisko, nick, gravatar, fotografia, obsah komentára). Vami zadané osobné údaje nepoužívame na iné účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Doba uchovávania údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 10 rokov, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte. V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Vaše práva

Martina Harazinova, email: marketing@martinaharazinova.com
Zákaznícka podpora, email: podpora@martinaharazinova.com
Máte právo na prístup k údajom, ktoré o vás spracovávame. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ch na požiadanie poskytneme písomne. Ako dotknutá osoba máte právo na opravu poskytnutých údajov. Po dosiahnutí účelu poskytnutia osobných údajov máte právo na vymazanie poskytnutých údajov. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhas so spracovávaním vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu je možné, buď kliknutím na tlačidlo odhlásenia v emailovej kampani alebo nám napíšete kontaktný email na marketing@martinaharazinova.com.

V prípadoch, kde je spracovávanie osobných údajov založené na našom oprávnenom záujme, máte právo namietať náš oprávnený záujem. Ak vašu námietku vybavíme ako dôvodnú, vaše údaje spracovávané na uvedenom základe vymažeme z našich systémov. Právo na vymazanie vašich osobných údajov nie je absolútne. Ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností ktoré nám ukladajú osobitné právne predpisy, budeme ich na tento účel naďalej spracovávať.

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať obmedzenie spracovávanie vašich osobných údajov, a to v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia preverovania správnosti údajov alebo ak je spracovávanie osobných údajov nezákonné a na miesto vymazania údajov budete požadovať obmedzenie ich spracovávania a tiaž ak prevádzkovateľ nepotrebuje vaše osobné údaje na účel, ktorý uviedol, ale potrebujete ich práve vy na preukázanie, obhajovanie vašich právnych nárokov. Pri obmedzení spracovávania osobných údajov vaše údaje zostanú v našich systémoch, ale my ich už nebudeme používať na naše účely.

Prevádzkovateľ vám na vašu žiadosť oznámi zmenu, opravu, vymazanie vašich osobných údajov. Zároveň máte právo požadovať aj prenos osobných údajov k druhém prevádzkovateľovi, ktorého údaje nám písomne oznámite. Technicky zrealizovateľný je prenos emailovej adresy, ostatné údaje vzhľadom na rozdielnosť účelov ich spracovávania vám z technických dôvodov nedokážeme poskytnúť v elektronickej forme. Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa, či súhlas so spracovávaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia, v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov. V sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté sú bezpečnosť vašich údajov a prenos údajov mimo EÚ do maximálnej možnej miery ošetrené.

Dozorným orgánom nad spracovávaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, že na vašu žiadosť nebudeme reagovať do 1 mesiaca od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. Z. V platnom a účinnom znení.

Ďalší príjemcovia údajov

Náš tím funguje na základe zmlúv o spolupráci uzavretých s prevádzovateľom. 

Hosting zabezpečuje obchodná spoločnosť MioWeb s.r.o., IČO: 07458002, Kampelíkova 35/20, Stránice, 602 00 Brno, Česká republika

Účtovné služby zabezpečuje obchodná spoločnosť LOGRO s.r.o. , IČO: 44608691, Sládkovičova 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika.

Predajný systém zabezpečuje obchodná spoločnosť Simple shop s.r.o., IČO: 08121656, Viaduktová 593/17, 737 01 Český Těšín, Česká republika.

Platobnú bránu zabezpečuje akciová spoločnosť ComGate, a.s, IČO:26508842, Jankovcova 1596/14a, Holešovice, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Email marketing zabezpečuje akciová spoločnosť SmartSelling a.s., IČO: 29210372, Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, Česká republika.

Spracovanie dátových analýz zabezpečuje Google Analytics spoločnosti Google.

Odkazy tretích strán

Niekedy odkazujeme na produkty tretích stán. Webstránky týchto tretích strán majú vlastné podmienky ochrany osobných údajov a sú nezávislé od našich. Z tohoto dôvodu nenesieme žiadnu právnu zodpovednosť za obsah a aktivity týchto tretích strán.

Neposkytujeme vaše údaje tretím stranám

Nepredávame, neobchodujeme ai žiadnym iným spôsobom neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám. Výnimkou sú sprostredkovatelia, o ktorých sme vám poskytyli informácie v týchto zásadách spracovávania osobných údajov, ktorí asistujú pri vytváraní webových stránok, spolupracujú na našich projektoch a obsluhujú vás. Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných, či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás emailom. Tieto podmienky sú platné od 1.9.2020.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky alebo podnety, napíšte nám.

EMMA International s.r.o.
Muškátova 3
974 01Banská Bystrica
Slovenská republika

Web: www.martinaharazinova.com
Email: marketing@martinaharazinova.com