VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj on-line produktov prostredníctvom internetovej stránky martinaharazinova.com.

Predávajúci:
EMMA International s.r.o.
Muškátova 3
974 01 Banská Bystrica
email: marketing@martinaharazinova.com

IČO: 36825263
DIČ: 2022436295
IČ DPH: SK2022436295

Bankové spojenie:
Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1
Platby v EUR: SK61 8330 0000 0024 0188 3798
BIC kód/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Predávajúci je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica pod spisovou značkou Sro, vložka číslo 13537/S.

Kupujúci –je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení tejto kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojho podnikania, zamestnania alebo povolania alebo podnikateľ – právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktoým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP, ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiami predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Produkty – predstavujú online služby poradenstva v oblasti rozvoja a budovania kariéry, odhaľovania a aktivácii talentov, koučingu, okrem služieb tu zaraďujeme online kurzy, bonusy, inštruktážne videá, ebooky, písomné materiály v elektronickej podobe.

2. Objednávka produktu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Kupujúci navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky martinaharazinova.com.

Vzhľadom na charakter ponúkaných produktov, kupujúci musí byť v čase uzatvorenia zmluvy s predávajúcim starší ako 18 rokov. Predávajúci považuje vyplnenie objednávkového formulára zo strany kupujúceho za čestné prehlásenie, že kupujúci dosiahol v čase uskutočnenia objednávky online produktov 18 rokov veku. Pri notifikovaní zo strany tretej osoby o nesprávnosti údajov o veku kupujúceho bude v prípade maloletej osoby ako odberateľa produktov okamžite zablokovaný prístup k poskytovaným produktom.

Ďalšou podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza prijatím návrhu na uzavreti kúpnej zmluvy Predávajúcim, pričom Predávajúci neuskutočňuje formálne potvrdenie objednávky, návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho prijíma faktickým úkonom, samotným dodaním Produktu online na e-mailovú adresu Kupujúceho v prípade online vzdelávacích modulov, ebookov, a pod. V prípade individuálnych, skupinových online konzultácií obdrží Kupujúci formálne potvrdenie objednávky na svoju emailovú adresu.

Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so VOP pre dodanie produktu vyhlásené Predávajúcim. Vzťahy Kupujúceho a Predávajúceho sa riadia týmito VOP, ktoré sú pre obe strany záväzné Občianskym zákonníkom Zákon č. 40/1964 Zb.z. v platnom a účinnom znení a právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

3. Produkty

Jednotlivé produkty vyplvajú z aktuálnych informácií. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť škálu poskytovaných služieb.

4. Cena produktov

Kupujúci sa za nadobudnutý Produkt zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu uvedenú pri objednávke v internetovom obchode Predávajúceho pri objednávanom Produkte platnú v čase objednania produktov. Všetky ceny sú vrátane DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb. Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až po pripísaní celej kúpnej ceny za samostatnú časť dodávky na ežný účet Predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo k produktu až do úplného zaplatenia kúpnej ceny. Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná Kupujúcemu elektronicky. Na vyžiadanie Kupujúceho je možné faktúru zaslať poštou.

Prevzatie produktu Kupujúcim je možné až po jeho úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím produktu sa rozumie prevzatie prístupových údajov k produktom prostredíctvom emailovej komunikácie alebo samotnou realizáciou konzultačných služieb.

5. Autorské práva Predávajúceho a zmluvná pokuta za ich porušenie

Produkty, ktoré sú predmetom predaja na tejto stránke, sú výhradným duševným vlastníctvom autorky Martiny Harazinovej v zmysle Autorského zákona č. 185/2015 Z.Z. v platnom a účinom není a jedine autorka má k týmto dielam výhradné osobnostné a majektové práva v zmysle ust. Paragrafu 99 a 20. Predávajúci ako nadobúdate licencie od autora predáva diela autora s jeho súhlasom výhradne na osobné účely kupujúcich. Kupujúci je oprávnený používať poskytnut Produkty výhradne na vlastné osobné účely, t.j. na účel, ktorý nie je priamo a ani nepriamo obchodný. Kupujúci nie je oprávnený Produkty nijakým spôsobom spístupňovať novej verejnosti, t.j. šíriť a ani spotredkúvať tretím osobám, nie je oprávnený Produkty spracovať, pozmeniť, rozmnožovať a verejne rozširovať bez súhlasu autora.

6. Platobné podmienky, dodacia lehota a dodacie podmienky

Kupujúci uhradí kúpnu cenu za poskytnuté online produkty prostredníctvom platobného systému na internetovej stránke Predávajúceho.

Dodacia lehota pri online produktoch je 24 hodín od prijatia platby na účet Predávajúceho. Na základe prijatia platby Kupujúci dostane emailom najneskôr do 24 hodín prístupové údaje k online produktu. Dodacia lehota pri online konzultáciách je individuálna na základe dohody termínu s Kupujúcim.

Dodacia lehota môže byť predĺžená primerane k okolnostiam, ak oneskorenie je spôsobené okolnosťami nezavinenými predávajúcim. V prípae predĺženia dodacej lehoty Predávajúci oznámi Kupujúcemu predpokladaný termín dodania a zároveň si vyžiada odsúhlasenie Kupujúceho.

Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:

Bezhotovostne bankovým prevodom na môj účet (platba trvá väčšinou 1-2 pracovné dni): pokyny k platbe, v podobe faktúry, obdržíte v maile potvrdzujúcim prijatie objednávky. Pri platbe, je potrebné uviesť variabilný symbol, aby mohla byť platba spárovaná a produkt dodaný v čo najrýchlejšie.
Bezhotovostne platobnými kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro (platba je prevedená okamžite).
Online bankovým prevodom (platba je prevedená okamžite).
Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti ComGate Payments, a.s., ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti ComGate Payments, a.s.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

7. Zodpovednosť za vady a záručné podmienky

V prípade výskytu vady na online produktoch Predávajúceho:
Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má Kpujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajú je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to Kupujúcemu nespôsobí ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať, má Kupujúci právo od zmluy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné poskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať.

Ak ide o iné odstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny produktu.

Na online produkty zakúpené prostredníctvom internetovej stránky martinaharazinova.com platí zákonná záručná lehota 24 mesiacov. Záručná lehota tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia Kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje poskytnutie prihlasovacích údajov Kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny zo strany Kupujúceho. V prípade online konzultácií sa za prevzatie plnenia považuje samotná realizácia online konzultácií.

V prípade reklamácie, sťažnosti alebo podnetu môžu Kupujúci kontaktovať Predávajúceho na emailovej adrese marketing@martinaharazinova.com. Ak bude reklámcia odôvodnená a v závislosti od povahy plnenia, má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť a Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu reklamovaného online produktu do 48 hodín od potvrdenia reklamáce za súčasného okamžitého ukončenia platnosti prístupových údajov Kupujúceho k zakúpenému online produktu. V prípade odstúpenia od zmluvy už po čiastočnom využití online produktov, bude Kupujúcemu vrátená alikvótna časť kúpnej ceny (výnimka garancie vrátenia peňazí v rámci akcie pri jednotlivých online produktoch).

8. Odstúpenie od zmluvy

V pípade zakúpenia online produktov fyzickou osobou nie je možné odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim a žiadať vrátenie kúpnej ceny a to bez ohľadu na to, či došlo k zakúpeniu online produktu prostredníctvom internetovej stránky martinaharazinova.com, nakoľko v zmysle ust. Paragraf 7 ods. 6 písm. I) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Vrátenie kúpnej ceny za elektronický obsah v pípade zakúpenia online produktov fyzickou osobou nie je možné, ak tieto VOP neustanovujú inak. Rovanko nie je možné žiadať vrátenie kúpnej ceny Kupujúcim elektrnickéh obsahu v prípade nevyužitia elektronického obsahu.

V prípade, ak produkt nakupuje osoba v súvislosti s jej podnikateľskou činnosťou (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade) právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy nevzniká, nakoľko Obchodný zákonník túto možnosť neumožňuje.

9. Bezpečnosť a ochrana osobných údajov.

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a na účel súvisiaceho marketingu a nebudú inak zverejnené a poskytované tretej strane s výnimkou situácie súviaciacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného produktu. Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na internetovej stránke Predávajúceho pod záložkou Ochrana osobných údajov.

Predávajúci použije zverejnenie príbehu Kupujúceho a úspechov ním dosiahnutých následkom použitia online produktov Predávajúceho za účelom referencie na online produkty Predávajúceho výhradne na účely marketingu Predávajúceho a za účelom informovania verejnosti a len po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho.

Osobitné kategórie osobných údajov, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, alebo svetonázor, členstvo v politických stranách, hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia, nebudú zverejnené s výnimkou tých údajov, ktoré sám Kupujúci uvedie vo svojom príbehu zaslanom Predávajúcemu.

10. Voľba právomoci a rozhodného práva

Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti s predajom Predávajúceho na jeho internetovej stránke sa budú riešiť pred súdmi Slovenskje republiky a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

11. Záverené ustanovenia

Tieto VOP platia v uvedenom znení na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky v prípade, ž nie je medzi účastníkmi iná písomná dohoda.

Dátum poslednej aktualizácia: 1. 9. 2020