Kľúčové kompetencie

Ako lektorka, trénerka pôsobím od roku 2000 a zameriavam sa na rozvoj kľúčových kompetencií jednotlivcov a tímov formou zážitkového učenia sa využívaním praktických cvičení, kreatívnych a interaktívnych techník.

Emocionálna inteligencia

Emocionálna inteligencia je „schopnosť uvedomovať si, ovládať a vyjadrovať svoje emócie, rozumne a empaticky riadiť medziľudské vzťahy.“ Je to jednoducho schopnosť identifikovať vlastné pocity, ovládať ich, vhodne prejaviť, ako aj schopnosť vcítiť sa do emócií druhých ľudí a rozpoznať ich.

Prínosy

 • 1
  Lepšia tímová spolupráca
  Emocionálne inteligentní členovia tímu komunikujú efektívne, navzájom si dôverujú, dokážu reagovať pozitívne a produktívne.
 • 2
  Vyrovnanie sa so zmenami
  Väčšina ľudí nemá rada zmeny, ale emocionálna inteligencia dáva nástroje na pozitívne zvládnutie zmien a inšpiráciu ostatných k pozitívnemu prijatiu zmien.
 • 3
  Zvládanie náročnej komunikácie
  Komplikované, konfliktné rozhovory vyvolávajú prudké emócie, ktoré je možné zvládnuť emocionálnym napojením sa na druhú osobu.
 • 4
  Základná ľudská zručnosť
  Emocionálna inteligencia vám umožňuje rýchlo vybudovať úprimné, dlhotrvajúce vzťahy založené na dôvere.
 • 5
  Kľúčová vlastnosť silného lídra
  Veľkí vodcovia rozumejú ľuďom, vedia ako pracujú, vedia ako ich ovplyvňovať a inšpirovať.
 • 6
  Vyššie sebauvedomenie
  Emocionálne inteligentní ľudia poznajú svoje silné a slabé stránky. Uvedomujú sú, čo môžu dosiahnuť a aké sú ich kapacity. Tým dokážu prijať konštruktívnu spätnú väzbu a využiť ju pre svoj osobný a profesionálny rozvoj.
 • 7
  Vyššia sebakontrola
  Emocionálne inteligentní ľudia dokážu zvládať zložité situácie tým, že si zachovajú „chladnú hlavu“. Uvedomujú si, že neracionálne a negatívne správanie konflikty ďalej vyostruje.

Cena za jedno sedenie 70 eur